Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 231
การพยาบาลสุขภาพจิต
MENTAL HEALTH NURSING
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดสุขภาพจิตและดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของแต่ละบุคคลในแต่ละวัยตลอดช่วงชีวิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในท้องถิ่นและผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัวและสังคม การประเมินสภาพจิต แนวทางการส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงการคลาย
Concepts of mental health and mental health indicators of individual throuthout the life span, factors influencing mental health, common mental problems and impacts on individual, family and society, mental health assessment, strategies to enhance
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940