Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 301
การส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพกับการเสริมสร้างพลังอำนาจกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ กับการปรับพฤติกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ
Concepts and theories related to health promotion and health promotion and empowerment, strategies in health promotion, health promotion and behavioral modifications, projects in health promotion.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940