Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
250 332
การพยาบาลจิตเวช
PSYCHIATRIC NURSING
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพยาบาลบุคคลทีมีการเจ็บป่วยทางจิตใจในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง การจัดการในภาวะวิกฤต การจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรง ความวิตกกังวล ความคลั่งซึมเศร้า หลงผิด ประสาทหลอน ความรู้สึกผิด การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด การบำบัดด้วยยา การให้ความรู้
Nursing of individual with mental illness in acute and chronic states, crisis intervention, aggression control and behavioral modification, anxiety reduction, depression control, delirium management, delusion management, hallucination management,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940