Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
252 759
ระบบการพยาบาลชุมชน
COMMUNITY BASED NURSING SYSTEMS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบการพยาบาลชุมชนผสมผสาน ผลและคุณภาพของการวิจัยสุขภาพชุมชน การพัฒนาโครงการสุขภาพชุมชน และการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารทางการพยาบาลชุมชน นำไปสู่การกำหนดพื้นฐานในการพัฒนาระบบการพยาบาลชุมชน
Integrated areas in community based nursing systems including community health outcomes, quality management and research, community health program development, and information technology and its utilization, critical analysis of the integrated areas to
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940