Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
253 717
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
ADVANCED HEALTH ASSESSMENT
2 (1-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การประเมินภาวะสุขภาพผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม การรวบรวมข้อมูล การซักประวัติการประเมินด้านร่างกาย ด้านจิตสังคม การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยพิเศษอื่น ๆ การวิเคราะห์ตัดสินทางคลินิก ทักษะการวินิจฉัยภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการตอบสนองทางด้าน
Holistic health assessment data collection, history taking, physical and psychosocial assessment, clinical laboratory. special investigations, clinical diagnosis, skill trainning in health diagnosis, and diagnosis of physical, psycho-social-responses in
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940