Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
253 718
บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ROLE OF ADVANCED PRACTICE NURSE
1 (1-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การพัฒนาการเป็นผู้นำทางการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาทของพยาบาลขั้นสูงและคุณภาพการบริการสุขภาพ
Concept of advanced practice nursing, role of advanced practice nurse, development of leadership, influencing factors on role of advanced practice nurse and quality health service.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940