Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
253 743
การจัดการทางการพยาบาลชุมชน
COMMUNITY NURSING MANAGEMENT
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักการจัดการทางการพยาบาลชุมชน การจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรุ้ การจัดการทางการเงิน การจัดการระบบข้อมูล การจัดการดูแลผู้รับบริการในชุมชน การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการทางสุขภาพ วิเคราะห์กรณีศึกษาในการจัดการทางการพยาบาลชุมชน
Concepts and principles of community nursing management, strategic management and planning, knowledge management, financial management,managemet ifromation systems,case management in community, utilizing management concepts in improving quality of
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940