Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
253 747
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2
ADVANCED COMMUNITY NURSING II
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีในการออกแบบและกระบวนการในการออกแบบบริการสุขภาพ กลยุทธ์และวิธีการทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการพยาบาลชุมชน และกรณีศึกษาในการสร้างสุขภาพชุมชน ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต์แนว
Concepts, principles, and theories underlying design of health services and process in designing health services;strategies and methods in work with the community for health development,analysis of issues relevant to community nursing practice and case
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940