Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
253 771
การพยาบาลสุขภาพเด็กขั้นสูง 1
ADVANCED CHILD HEALTH NURSING I
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บูรณาการความรู้ด้านธรรมชาติของเด็ก ภาวะสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตพัฒนาการและสุขภาพเด็ก ระบบของครอบครัว และการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็ก กลวิธีการสร้างสุขภาพเด็กตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
Integrated knowledge about nature of children, health status, concepts, theories associated with growth development and child health, family system and promoting of family roles in child rearing, health promotion strategies related to growth and
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940