Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 102
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 311 101 ชีววิทยา 1
Laboratory experiments to accompany 311 101 Biology I.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 311 101 หรือรายวิชาควบ 311 101
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. แนะนำการเรียนปฏิบัติการชีววิทยา 0 3
    2. กล้องจุลทรรศน์และเซลล์ 0 3
    3. การแบ่งเซลล์ 0 3
    4. เนื้อเยื่อสัตว์ 0 6
    5. กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 0 6
    6. การหายใจระดับเซลล์ 0 3
    7. สรีรวิทยาของสัตว์ 0 6
    8. การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ 0 3
    9. ความน่าจะเป็นกับพันธุศาสตร์ 0 3
    10. ระบบประสาทและพฤติกรรมของสัตว์ 0 6
    11. ระบบนิเวศ 0 3
 
รวม
0 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940