Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 103
ชีววิทยา 2
BIOLOGY II
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การจัดระบบโครงสร้างของสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์ การรักษาสมดุลของร่างกาย การควบคุมการทำงานโดยฮอร์โมนและระบบประสาท พฤติกรรมของสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตพวกอาณาจักรสัตว์ ความรู้พื้นฐาน
Levels of organization in animals , animal cells and tissues ; reproduction , development and physiological processes in animals and homeostasis ; hormonal and neural control of biological functions ; animal behaviour ; principles of animal classification
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940