Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 105
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BIOLOGICAL SCIENCE
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงสิ่งมีชีวิตแต่ละตัว เมแทบอลิซึมของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญ การควบคุมโดยฮอร์โมนและระบบประสาทและพฤติกรรมของสัตว์ หลักพันธุศาสตร์
Basic biological concepts ; organization at various levels of living organisms ; cell metabolism ; comparative aspects of animal structuer and physiology ; reproduction and development ; hormonal and neural control and behaviour ; genetics and evolution ;
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940