Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 107
ชีววิทยาทั่วไป
GENERAL BIOLOGY
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชีวเคมีเบื้องต้น การหายใจและการสังเคราะห์แสง ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการจัดหาสารอาหาร การลำเลียง การแลกเปลี่ยนก๊าซ การควบคุมของเหลวในร่างกาย การควบคุมโดยฮอร์โมนและระบบประสาท พฤติกรรม
Structure and function of the cell ; elementary cell biochemistry , cellular respiration and photosynthesis ; biology of organism , including nutrient procurement and processing , internal transport , gas exchange , regulation of body fluids
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940