Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 245
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น
INTRODUCTORY GENETICS LABORATORY
1 (0-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาวิธีและกฎเกณฑ์การถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะในแมลงหวี่ การผสมที่พิจารณาลักษณะเดียว และการผสมที่พิจารณาสองลักษณะ การแบ่งเซลล์ การศึกษาเรื่องคาริโอไทพ์ของพืชและสัตว์ การทดลองเพื่อแสดงถึงการผ่าเหล่าในสิ่งมีชีวิต และการแปรผันที่เกิดขึ้นในแต่
Experimental studies on basis of the transmission of heredity characteristic especially in Drosophila , monohybrid and dihybrid crosses ; cell division and the studies of chromosome and karyotypes in plant and animal cells ; experiments on mutation and
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940