Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 270
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
INVERTEBRATES
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาและการจำแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
Morphology, anatomy, physiology, reproduction, ecology and classification of invertebrates, including invertebrate chordates.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 311 101, 311 102, 311 103, 311 104
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940