Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 385
วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
MAMMALOGY
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การกระจายของสัตว์ชนิดนี้ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรม รวมถึงการจำแนกเป็นหมวดหมู่ การศึกษาจะเน้นหนักสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Studies of characteristics of mammals , their distribution , adaptation , ecology , behaviour and classification with an emphasis on local mammals of Thailand especially in the northeastern region .
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940