Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 485
ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY LABORATORY
1 (0-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สัณฐานวิทยาของพยาธิในห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ พยาธิวิทยาของตัวให้อาศัย วงจรชีวิตของพยาธิ พาหะของพยาธิ ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพยาธิ และการศึกษานอกสถานที่
Morphology of parasites in a laboratory and in nature, pathology of host, life cycle of parasites, vector of parasites, practice on diagnostic techniques and field studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 311 484 หรือรายวิชาควบ 311 484
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940