Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 714
ภูมิศาสตร์พืช
PLANT GEOGRAPHY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การกระจายพันธุ์ สังคมพืช และพรรณพฤกษชาติ พรรณไม้เฉพาะถิ่น และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายพันธุ์พืชที่เน้นหนักถึงพืชในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับการแพร่กระจายของพืชในประเทศไทย
Distribution, plant communities, floral types, local flora and factors affecting plant distribution especially plants in Thailand and Southeast Asia; excursions to study the distribution of plants in Thailand.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940