Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
311 756
การจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Management and Conservation of Biodiversity
3 (2-3-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความแปรผัน การสำรวจค้นหา พืชและสัตว์ในถิ่น ระบบนิเวศ แหล่งพันธุกรรม การสูญเสียเชื้อพันธุกรรม การจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรม การอนุรักษ์ในสภาพธรรมชาติและภายนอกสภาพธรรมชาติ การรวบรวมและแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมระหว่างประเทศ การวิเคราะห์พันธุกรรม ฐานข้อมูล พันธุวิศวกรรม การใช้อย่างยั่งยืน ความตกลงการค้าเสรี
Biodiversity, variation, exploration, indigenous plant and animal species, ecosystem, genetic resources, genetic erosion, management of genetic diversity, in situ and ex situ conservations, international germplasm collection and exchange, genetic analysis, database, genetic engineering, sustainable  use, Free Trade Agreement.                 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940