Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
312 103
เคมีทั่วไป 2
General Chemistry II
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ ความรู้เบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์ และเคมีกับสิ่งแวดล้อม
chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, periodic table, representative elements, transition elements, nuclear chemistry, introduction to organic chemistry and environmental chemistry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 312 101
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
- ทดสอบ ระบบ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940