Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
312 104
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
General Chemistry Laboratory II
1 (0-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา  312 103
Laboratory experiments to accompany 312 103.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 312 102 หรือรายวิชาควบ 312 103
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วิรัช ว่องพัฒนากุล
- ทดสอบ ระบบ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. จลนพลศาสตร์เคมี 6 0
    2. สมดุลเคมี 6 0
    3. การไทเทรตกรด/เบส 6 0
    4. สารละลายบัฟเฟอร์ 6 0
    5. ตารางธาตุและสมบัติตารางธาตุ 3 0
    6. การวิเคราะห์คุณภาพสำหรับแอนไอออน 3 0
    7. การวิเคราะห์คุณภาพสำหรับแคตไอออน 3 0
    8. เคมีสิ่งแวดล้อม 6 0
    9. เคมีอินทรีย์ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940