Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
312 106
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 312 105
The laboratory experiments related to contents in 312 105.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรสัตวแพทยศาสรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
- ทดสอบ ระบบ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940