Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
312 112
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคาร์บอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน์  อะโรมาติก  สเทอริโอเคมี  อัลคิลเฮไลด์  อัลกอฮอล์  ฟีนอล  อีเทอร์  อีพอกไซด์  อัลดีไฮด์  คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  เอมีน
Crystallization, Determination of Melting point, Boiling Point and Distillation, Elemental Analysis of Organic Compounds, Chromatography, Saturated and Unsaturated Hydrocarbons, Aromatic Hydrocarbons, Alcohols and Phenols, Aldehydes and Ketones, Carboxylic Acids, Amines.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาที่เปิดบริการให้นักศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940