Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
312 113
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 312 112
The laboratory experiments related to contents in 312 112.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 312 112 หรือรายวิชาควบ 312 112
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรอื่น ๆ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล
- ทดสอบ ระบบ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940