Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
312 233
เคมีฟิสิกัล
PHYSICAL CHEMISTRY
3 (2-3-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

สถานะทางกายภาพขอวสสาร อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลระหว่างเบส สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า และอุณหพลศาสตร์ของระบบเคมีไฟฟ้า ภาคปฏิบัติเป็นการทดลองที่สอดคล้องกีบเนื้อหาบรรยาย

Physical state of matters, chemical thermodynamics, phase equilibria, solution, kinetics, electrochemistry and thermodynamics of electroghamical system, practical experiments based upon these topics.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 321101,312102,312103,312104หรือ312105,312106,หรือ312107,312106หรือ312108
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940