Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
312 242
เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เนื้อหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์โดยปริมาณ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราห์หาปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์โดยปริมาตร ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการไตเตรท และการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการตกตะกอน
Errors in quantitative analysis ; Statistical treatment of analytical data; Fundamental of analytical chemistry concerning quantitative analysis based on volumetric methods with special emphasis on titrations and gravimetric methods with special emphasis on precipitations.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตหนองคาย
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์ในสายวิชาเคมีวิเคราะห์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940