Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
312 243
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry Laboratory II
1 (0-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ โดยปริมาตรและโดยการชั่งน้ำหนัก การทดลองจะสอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2
A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric and gravimetric analysis. Experiments are related to contents in 312 242.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตหนองคาย
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์ในสายวิชาเคมีวิเคราะห์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940