Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
313 754
ปฏิบัติการพอลิเมอร์
POLYMER LABORATORY
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อน การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี การเกิดพอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระ แบบโคออร์ดิเนชันและแบบควบแน่น การวิเคราะห์น้ำยางธรรมชาติ การขึ้นรูปแบบอัด สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยา
Determination of molecular weight, analysis of thermal transition, analysis of spectroscopy, free radical coordination and condensation polymerization, analysis of natural rubber latex, compression molding, mechanical property and morphology.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940