Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
315 104
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
AA
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนที่  การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงานการเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต  ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง  กลศาสตร์ของของไหล  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์   อันตรกิริยาทางความโน้มถ่วง  อันตรกิริยาทางไฟฟ้า  อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940