Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
315 105
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
AA
2 (2-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีและการประยุกต์ของสนามไฟฟ้าสถิต    และสนามแม่เหล็กสถิต  สนามแม่เหล็กที่ขึ้นต่อเวลา  กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การเคลื่อนที่แบบคลื่น   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   ทัศนศาสตร์    ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น  โครงสร้างของอะตอมนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 315104
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940