Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
316 204
สถิติเบื้องต้น
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องบางประเภท การแจกแจงแบบปกติ  การกระจายของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย หลักการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น
Meaning and method of statistics measures of central tendency and dispersion. Some discrete probability distributions. Normal distribution sampling distribution. Estimation and hypothesis testing. Non-parametric statistics. Simple regression and correlation. Principles of experimental design. Elementary analysis of Variance.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทนำ 2 0
    2. ความน่าจะเป็น 3 0
    3. ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 5 0
    4. ตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องบางประเภท 3 0
    5. การแจกแจงแบบปกติ 3 0
    6. การแจกแจงของสถิติต่าง ๆ 6 0
    7. การประมาณค่า 2 0
    8. การทดสอบสมมติฐาน 8 0
    9. การวิเคราะห์ความแปรปรวน 6 0
    10. การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ 7 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940