Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
316 231
สถิติทางชีววิทยา
BIOMETRICS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การประยุกต์ของสถิติในการวิจัยทางชีวภาพ หลักการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียวและหลายปัจจัย การแปลงข้อมูล การเปรียบเทียบเชิงซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียลและสปลิทพลอท การทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงพหุคูณ การ
Application of statistics in biological research. Principles of experiment. Analysis of variance with one factor and multiple factors. Multiple comparisons. Data experiment and split plot design. Nonparametric test. Multiple regression and correlation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940