Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
317 211
จุลชีววิทยาทั่วไป
GENERAL MICROBIOLOGY
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษารูปร่างลักษณะ สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์และการเจริญของจุลินทรีย์ การจำแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ การแยกเชื้อ การเพาะเลี้ยง การย้อมสี และการวิเคราะห์หาชนิดของจุลินทรีย์ ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของ
Studies on microscopy, morphology, physiology, metabolism, reproduction, growth and classification of microorganisms; method of cultivation, isolation, staining and identification; microbial genetics; destruction of microorganisms by chemical and physical
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940