Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
317 211
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการทำงานและการเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่าง ๆ การเรียกชื่อและการจัดจำแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญ การตาย และการทำลายจุลินทรีย์  เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  วิทยาภูมิคุ้มกันและโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาของดิน น้ำ น้ำเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม
Working principle and slide sample preparation for various types of microscope; nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae; nutrition, growth, death and destruction of microorganisms; metabolism and microbial genetics; immunology and microbial disease; microbiology of soil, water, waste water, food, milk and industry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 311 101#, 311 102#, 311 103#, 311 104# หรือ 311 113#, 311 114#, 311 115#, 311 116#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ ยกเว้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
เป็นวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 1 0
    ประวัติ และพัฒนาการของวิชาจุลชีววิทยา 1 0
    การศึกษาจุลินทรีย์ 4 0
    การเรียกชื่อ และการจัดจำแนกหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ 11 0
    โภชนาการ การเจริญ การตาย และการควบคุมจุลินทรีย์ 5 0
    เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ 4 0
    พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3 0
    ภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ 8 0
    จุลชีววิทยาประยุกต์ 8 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940