Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
317 212
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนะนำการใช้กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการศึกษาจุลชีววิทยา ศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างรูปร่างของ จุลินทรีย์โดยการย้อมสี การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์โดยวิธีทางฟิสิกส์และเคมี ศึกษาถึงการสำรวจหาจำนวนของ
Introduction to microscope and some microbiological techniques needed in Microbiology study; staining methods of microorganisms; media preparation for microorganisms; inhibition and destruction of microorganisms by physical and chemical methods;
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940