Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
317 451
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
1 (0-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม  ระเบียบวิธีในการเฝ้าสังเกตกิจกรรมของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาของปิโตรเลียม  การอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอากาศ การย่อยสลายของสารมลพิษบางชนิดโดยจุลินทรีย์ และการใช้ชีววิธีในการควบคุม
Interactions between microorganisms and environment; methods for monitoring microbial activities; petroleum microbiology, survival of airborne microorganisms, microbial degradation of selected pollutants and biocontrol.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 317 211, 317 212 หรือ 317 214
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์หรือเป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอื่น ๆ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940