Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
317 733
จุลชีววิทยาทางความปลอดภัยด้านอาหาร
MICROBIOLOGY IN FOOD SAFETY
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความปลอดภัยของอาหาร   การเจ็บป่วยสาเหตุจากอาหาร  จุลินทรีย์ที่พบในอาหาร  จุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ วิธีการตรวจสอบ การจัดการเรื่องความปลอดภัยของอาหาร เกณฑ์ทางด้านจุลชีววิทยา การประเมินความเสี่ยงทางด้านจุลชีววิทยา การควบคุมและอำนาจหน้าที่ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
Food safety, food-borne illness, microbial flora of food, food poisoning microorganism, method of detection, food safety management, microbiological criteria, microbiological risk assessment, regulation and authorities in food safety. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940