Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
317 771
การใช้เครื่องมือและเทคนิคด้านจุลชีววิทยา
Instrument Usages and Microbiological Techniques
2 (0-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการทั่วไป องค์ประกอบหลัก และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ถังหมัก เครื่องสกัดสาร เครื่องเจลดาล แก๊สโครมาโทกราฟฟี (จีซี) โครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (เอ็ชพีแอลซี) เครื่องวิเคราะห์สารกัมมันตภาพรังสีแบบของเหลวงานแสง เครื่องวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอด้วยมือเครื่องปฏิกิริยาลูกโซ่เพิ่มดีเอ็นเอ (พีซีอาร์) และเจลอิเล็กโทรโฟริซีส
General principle, major components, and instrument operation of fermentor, soxhlet extractor, Kjeldahl, gas chromatography (GC), high performance (pressure) liquid chromatography (HPLC), liquid scintillation analyzer, manual DNA sequencer, polymerase chain reaction (PCR), and gel electrophoresis. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940