Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
317 871
ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics
3 (2-3-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประวัติของชีวสารสนเทศศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์และอินเทอร์เน็ต รูปแบบข้อมูลของเอ็นซีบีไอ ฐานข้อมูลของเจนแบงก์ ฐานข้อมูลโครงสร้างของสารทางชีววิทยา การสร้างแผนที่ และฐานข้อมูลแผนที่ของจีโนม การปรับเทียบลำดับดีเอ็นเอ/กรดอะมิโนและการสืบค้นฐานข้อมูล เอ็กซเพรสซีเคว็นซ์แทก การวิเคราะห์วิวัฒนาการสายสัมพันธ์ และการวิเคราะห์จีโนมเชิงเปรียบเทียบ 
History of bioinformatics, bioinformatics and the internet, the NCBI data model, the GenBank sequence database, biological structure database, genomic mapping and mapping database, DNA/amino acid sequence alignment and database searching, expressed sequence tags phylogenetic analysis, and comparative genome analysis.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940