Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
318 305
ชีวเคมี
Biochemistry
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานและกลยุทธของเมแทบอลิซึมและการควบคุม เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน และการสังเคราะห์แสง เมแทบอลิซึมของลิปิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน

Chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, bioenergeics and the strategy of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, electron  transport and oxidative phosphorylation, and photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleic acid metabolism, DNA synthesis and gene expression

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 312 112 หรือ 312 217หรือ 313213
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับและ/หรือวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาบังคับและ/หรือวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Chemistry of biomolecules 12 0
    2. Enzymes and coenzymes 6 0
    3. Bioenergetics and the strategy of metabolism and regulation 4 0
    4. Carbohydrate metabolism, electron transport and oxidative phosphorylation, and photosynthesis 8 0
    5. Lipid metabolism 4 0
    6. Amino acid metabolism 2 0
    7. Nucleic acid metabolism 3 0
    8. DNA synthesis and gene expression 6 0
    รวม 45 0
 
รวม
90 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940