Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
318 306
ปฎิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การศึกษาเทคนิคทางชีวเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ และการทดลองที่เกี่ยวกับเมแทบอลิซึม ให้สอดคล้องกับ 318 305  ชีวเคมี

The laboratory includes biochemical techniques, chemical reactions of biomolecules and basic metabolic experiments.The experiments are related to contents in 318 305 Biochemiatry
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 312 112, 312 113, รายวิชาควบ 318 305 หรือ 312 217, 312 218, รายวิชาควบ 318 305 หรือ 313 213, 313 214, รายวิชาควบ 318 305
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับและ/หรือวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาบังคับและ/หรือวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และเทคโนโลยี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Absorption spectrophotometry for qualitative and quantitative analysis 0 3
    2. Separation and analysis of biomolecules in yeast 0 3
    3. Analysis of carbohydrate 0 6
    4. Chemical properties and analysis of amino acids 0 3
    5. Properties and detemination of proteins 0 6
    6. Analysis of lipid properties 0 6
    7. Kinetics of enzyme 0 6
    8. Detection of reactions in Krebs's cycle and respiratory chain 0 3
    9. DNA extraction 0 3
    10. DNA and protein gel electrophoresis 0 6
    รวม 0 45
 
รวม
0 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940