Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
318 701
ชีวเคมีขั้นสูง 1
ADVANCED BIOCHEMISTRY I
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวดมเลกุลที่สำคัญประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ และจนลพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ออกซิเดทีฟฟอสโฟริลเลชัน และการนำพลังงานไปใช้ บทบาทการทำงานของไวตามิน
Structure and function of major biomolecules including carbohydrate, lipid, protien, nucleid acid, enzyme and kinetics of enzymatic reactions, metabolism of biomolecules, oxidative phosphorylation and utilization of energy.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940