Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
318 702
ชีวเคมีขั้นสูง 2
ADVANCED BIOCHEMISTRY II
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้างในระดับซับซ้อนกว่าโมเลกุล และกระบวนการที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต อันได้แก่ การแสดงออกของจีน ชีวเคมีของออร์โมน ชีวเคมีของภูมิคุ้มกัน หลักการของพันธุวิศวกรรม โปรตีนวิศวกรรม และหัวข้อใหม่ทางชีวเคมี
Supramolacular complexes,important biological processes including gene expression, biochemistry of hormones, immunological biochemistry, principles of genertic engineering and protien engineering, and current topics in biochemistry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940