Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 099
การฝึกงาน
PRACTICAL TRAINING
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทุกคน จะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา หน่วยงานที่รับจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการจัดฝึกงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา เกณฑ์การฝึกงานและการประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของภาควิชาฯ โดยมี
Each student has to pass the practical training course in a related field in a government department or a private company. The work site must be approved by the department committee. The training criteria and evaluation of the training follow the
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940