Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 201
นิเวศวิทยา
Ecology
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหาร ปิรามิดอาหาร และ
วัฎจักรของสารที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทางนิเวศวิทยาของมนุษย์ที่สำคัญต่อนิเวศวิทยาทั่วไป การจำแนกระบบนิเวศวิทยา
A study of the relationship of plants and animals to the environments, food chains, food pyramids and cycles will be considered, aspects of human ecology and its significance to the whole of ecology will be included, analysis of different ecosystems.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 311 102, 311 104
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940