Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 202
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การศึกษาภาคปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาชนิดต่างๆ รวมทั้งนำนักศึกษาออกปฏิบัติการนอกสถานที่ เพื่อศึกษาสภาพต่างๆ ตามธรรมชาติ

Practical study of different ecosystems and field trips to different areas will be arranged.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 201 หรือรายวิชาร่วม 319 201
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
เป็นวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรคณะอื่นๆ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940