Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 204
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 1
ORGANISM TAXONOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY I
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการและในสนามให้สอดคล้องกับวิขา 319 203 อนุกรมวิธานและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต1 , มีการศึกษาภาคสนาม หรือทำโครงงานเฉพาะเรื่อง
Practical study to accompany the course 319 203 Organism Taxonomy and Physiology I . Field trips or special projects is required.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 203 หรือรายวิชาร่วม 319 203
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940