Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 206
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 2
ORGANISM TAXONOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการและในสนามให้สอดคล้องกับวิชา 319 205 อนุกรมวิธานและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 2, มีการศึกษาภาคสนาม หรือทำโครงงานเฉพาะเรื่อง
Practical sstudy to accompany the course 319 205 Organism Taxonomy and Physiology II. Field trips or special projects is required.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 205 หรือรายวิชาร่วม 319 205
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940