Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 211
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สมดุลย์ตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ปัญหาของสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษในอากาศ ในดิน น้ำเสีย สิ่งสกปรก เหตุรำคาญซึ่งเกิดจากเสียง ปัญหาประชากร ความเสื่อมทรามทางสังคมและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน การป้องกัน และการแก้ปัญหารวมทั้งการอนุ
Natural ecosystem, environmental problems and pollution including air pollution, water pollution, solid wastes and noise pollution. The growth of human population. Social problems, legal and economic aspects of environmental degradation. Means of
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940