Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
319 212
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งแนวทางการป้องกัน แก้ไขและจัดการปัญหาเหล่านี้ มีการนำนักศึกษาออกศึกษาในภาคสนามในเรื่องที่สอดคล้องกับหัวข้อการบรรยายวิชา 319 211 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
The importance of environmental problems; ways to protect, solve and manage these problems; field studies in relation to contents in 319 211 Environmental Science are required.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 319 211 หรือรายวิชาร่วม 319 211
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940